Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Panevėžio kolegijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Panevėžio kolegija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, studijų, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

– pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
– pavojaus aplinkai;
– kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
– neteisėtos veiklos finansavimo;
– neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
– neteisėtu būdu įgyto turto;
– padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
– kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti Panevėžio kolegijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, teikti konsultacijas dėl vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo aprašo nuostatų taikymo) yra paskirta darbuotoja:
– teisininkė Virginija Gimžauskienė, el. paštas virginija.gimzauskiene@panko.lt, tel. +370 682 7252 , Laisvės a. 23, Panevėžys, kab. Nr. 220.

Informacijos apie pažeidimus teikimo būdai:

-Panevėžio kolegijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu el. paštas vidinis.kanalas@panko.lt
-Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu: Laisvės a. 23, Panevėžys, kab. Nr. 220.
-Paštu informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti adresu : Laisvės a. 23, LT – 35200 Panevėžys, su žymą ant voko nurodant „ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
-Kompetentingai institucijai-Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai: el. paštas apsauga@prokuratūros.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE