Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Atsakinga ir skaidri veikla

Etikos kodeksas

Kolegija vadovaujasi veiklos vertybiniais principais, dalykinio elgesio nuostatomis, laikosi visuotinai pripažintų etiško elgesio normų ir siekia pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę, pilietinę ir socialinę atsakomybę, tiesos siekimą ir akademinę laisvę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą Kolegijoje. Šių principų ir nuostatų laikymasis įtvirtintas Etikos kodekse.

Akademinės etikos kodeksas

Akademinėje veikloje Kolegija laikosi visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. Šių vertybių ir nuostatų laikymasis įtvirtintas Akademinės etikos kodekse.

Ginčų atvejus sprendžia Panevėžio kolegijos Etikos komisija arba Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Studentai taip pat yra suinteresuoti sąžiningomis studijomis. Studijų sutartyje yra punktas, kuriuo studentas įsipareigoja studijuoti sąžiningai. Kolegijos studijų reglamente numatyti atvejai, kaip elgtis, jei studentas atsiskaitymo metu buvo nesąžiningas. Kolegija stengiasi sparčiai reaguoti į pokyčius, viešina ir supažindina visą Kolegijos akademinę bendruomenę su LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtomis gairėmis, skirtomis sąžiningesnių ir kokybiškesnių studijų užtikrinimui.

Kolegijos plagiato prevencijos rengiant studijų rašto darbus tvarkos aprašas reglamentuoja studijų rašto darbų sutapties patikros ir plagiato nustatymo procedūras, akademinės etikos pažeidimų svarstymą ir sankcijų skyrimą.

Etikos komisija

Panevėžio kolegijos etikos kodeksas įtvirtina kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovybės ir kitų darbuotojų, taip pat studentų ir klausytojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausius vengtino elgesio atvejus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos etikos komisijos darbo reglamentu, 2015 m. rugsėjo 29 d. Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-180, Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. V4-6, 2021 m. birželio 21 d.  patvirtinta nauja Panevėžio kolegijos etikos komisija 3 metams:

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2023 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2023 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2022 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2022 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2021 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2021 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2020 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2020 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2019 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2018 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2017 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2016 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2015 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2016 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2015-05-27)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2014-01-20)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2015 m.)

Atsisiųsti: Akademinės etikos kodeksas Akademinės Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. V4-5)

Atsisiųsti: Etikos kodeksas Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. V4-4)

Atsisiųsti: Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtos Publikavimo etikos gairės

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba:
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/analitines-apzvalgos/
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/rekomendacijos/
Žiūrėti: http://www.etika.gov.lt/

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas:
Atsisiųsti: Kontrolieriaus pranešimas

Aiškinamasis akademinės etikos terminų žodynas
Atsisiųsti: Glossary_Lithuanian_07_10.pdf

Kontaktinė informacija

Dėl akademinės etikos ir /ar etikos galimų pažeidimų ar kitais su Etikos komisijos veikla susijusiais klausimais galite kreiptis:

Alma PAUKŠTIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto atstovė, etikos komisijos pirmininkė: alma.paukstiene@panko.lt

Ligita ŠERYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto atstovė: ligita.seryte@panko.lt

Arūnas TAUTKUS, Socialinių mokslų fakulteto atstovas: arunas.tautkus@panko.lt

Paulius PAŽEMECKAS, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės atstovas: paulius.pazemeckas@panko.lt

Alma SKUJIENĖ, Panevėžio kolegijos darbo tarybos atstovė: alma.skujiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE