Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Elektros ir automatikos įrenginiai (+tikslinės stipendijos)

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: elektros ir automatikos įrenginių studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti elektros inžinieriais. Studijų metu studentai mokomi projektuoti, programuoti, montuoti ir eksploatuoti automatines sistemas, spręsti problemas elektros inžinerijos srityje ir kvalifikuotai priimti inžinerinius sprendimus, taikant įvairius būdus ir metodikas. Koleginį išsilavinimą turinčių specialistų paklausa darbo rinkoje nuolat išlieka, todėl nemaža dalis studentų jau praktikos metu susiranda savo būsimas darbo vietas.

Elektros ir automatikos įrenginiai studijų programai suteiktas „Investors‘Spotlight“ kokybės ženklas!

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Ekonomikos ir inovacijų ministerija toliau tęsia tikslinių stipendijų programą studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas STEM (informatikos, inžinerijos, matematikos) studijų krypčių programas. Remiamų sričių būsimieji specialistai ypač reikalingi verslui, investuojančiam Lietuvoje ir kuriančiam čia darbo vietas.

Tikslinės stipendijos bus skiriamos įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas. Kasmėnesinė 200 Eur stipendija bus mokama visą bakalauro studijų laikotarpį!

Dalykai

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba
Verslumo pagrindai
Ergonomika ir profesinė etika
Profesinė ir kalbos kultūra
Studijų krypties dalykai
Taikomoji matematika
Praktinės informatikos ir programavimo įvado modulis
Fizika
Elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Taikomieji tyrimai
Pramoninė elektronika
Automatizavimo ir matavimų technikos modulis
Elektros mašinos
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Elektros pavaros
Elektromechanika
Automatinis valdymas
Elektros įrenginiai, jų montavimas ir eksploatacija
Mechatroninių sistemų valdymas
Ekonomika
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Daiktų interneto technologijos A1
Išmaniųjų įrenginių technologijos A2
Energetinis ūkis
vadybos pagrindai A1
Teisės pagrindai A2
Elektroninių prietaisų projektavimas ir gamyba
Kokybės vadyba A1
Projektų vadyba A2
Technologinių procesų automatizavimas
Profesinės veiklos praktikos
Elektros įrenginių praktika
Montavimo praktika
Profesinė praktika
Technologinė praktika
Mechatronikos praktika
Technologinė praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas (projektas)
Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotuose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre, miesto ir regiono įmonių darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti elektrinėse, elektros tinklų ir pastočių tarnybose, pramonės ir privačiose įmonėse – visur, kur gaminama, paskirstoma ir vartojama elektros energija.

Asmuo, baigęs Elektros ir automatikos įrenginių studijų programą ir papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos „Elektros ir automatikos įrenginiai“ tikslas – rengti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti, diegti, eksploatuoti, modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, automatizuotas sistemas bei gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstant organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje.

Studijų rezultatai:

1. Žino bendruosius gamtos, socialinių mokslų, matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos krypties studijų programos atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Įgyja pagrindinių praktikoje svarbių atitinkančių elektros inžinerijos žinių ir geba jas taikyti nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.
3. Geba taikyti savo žinias, supratimą, atliekant inžinerinę analizę, parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą, įvertinant saugaus darbo normatyvus bei standartus.
4. Įgyja žinių ir įgūdžių reikalingų vykdant projektavimo darbus, atitinkančius elektros inžinerijos principus, elektros sistemų sandarą, funkcionavimą, parametrus.
5. Geba savarankiškai atlikti profesinės informacijos paiešką, analizuoti informacijos šaltinius, vykdant taikomuosius tyrimus elektros inžinerijos kryptyje.
6. Geba atlikti elektros inžinerinius eksperimentus, apdoroti jų rezultatus, taikant matematinius metodus, kompiuterinę įrangą bei pateikia šių rezultatų praktines išvadas.
7. Geba suprasti elektros inžinerinės veiklos pagrindinius reikalavimus, organizavimo principus, etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
8. Geba organizuoti elektros ūkio eksploataciją, planuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams, parenkant ir taikant pažangias technologines, organizacines priemones bei gamybinę įrangą.
9. Geba diegti, eksploatuoti ir modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, diagnozuojant ir šalinant gedimus.
10. Geba atsakingai, kūrybiškai spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
11. Išmano sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už elektros inžinerinės veiklos rezultatus.
12. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmano pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.