(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Elektros ir automatikos įrenginiai

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: elektros ir automatikos įrenginių studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti elektros inžinieriais. Studijų metu studentai mokomi projektuoti, programuoti, montuoti ir eksploatuoti automatines sistemas, spręsti problemas elektros inžinerijos srityje ir kvalifikuotai priimti inžinerinius sprendimus, taikant įvairius būdus ir metodikas. Koleginį išsilavinimą turinčių specialistų paklausa darbo rinkoje nuolat išlieka, todėl nemaža dalis studentų jau praktikos metu susiranda savo būsimas darbo vietas.

2020 m. priėmimas į nuolatinę ir nuolatinę sesijinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba Kalbos kultūra  ir raštvedyba,Filosofija / Politologija / Sociologija,Etika / Kultūros istorija / Psichologija
Studijų krypties dalykai
Taikomoji matematika,Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos,Praktinė informatika,Fizika, Chemija, Elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, Pramoninė elektronika, Automatizavimo ir matavimų technika, Ekonomikos pagrindai Elektros įrenginiai, jų montavimas ir eksploatacija, Elektromechanika, Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba, Vadybos pagrindai, Automatinis valdymas, Teisės pagrindai Aplinkos ir žmonių sauga, Elektros tiekimas, Atsinaujinantys energijos šaltiniai / Energetinis ūkis, Mechatroninės sistemos / Valdikliai, Technologiniai matavimai /Elektroninių prietaisų gamybos technologija,Technologinių procesų automatizavimas / Elektroninės aparatūros projektavimas, Verslo ekonomika
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
  2 laisvai pasirenkami dalykai  Antroji užsienio kalba Raštvedyba ir verslo korespondencija,Taikomieji tyrimai / Ergonomika
Praktikos
Elektros įrenginių montavimo praktika,Profesinė praktika Technologinė  praktika, Mechatronikos praktika Technologinė  praktika,Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas (projektas)

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotuose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre, miesto ir regiono įmonių darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti elektrinėse, elektros tinklų ir pastočių tarnybose, pramonės ir privačiose įmonėse – visur, kur gaminama, paskirstoma ir vartojama elektros energija.

Asmuo, baigęs Elektros ir automatikos įrenginių studijų programą ir papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos „Elektros ir automatikos įrenginiai“ tikslas – parengti elektros ir automatikos inžinerijos specialistus, kurie gebėtų diegti, eksploatuoti ir projektuoti elektros ir automatikos įrenginius, valdyti automatizuotas sistemas, informacijos šaltinius ir vadovauti   įmonės energetiniam padaliniui.

Studijų rezultatai: 

 1. Gebės rinkti, analizuoti, sisteminti ir pritaikyti techninę dokumentaciją, priimant techninius sprendimus.
 2. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti tarpdalykinėje komandoje bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
 3. Gebės savarankiškai generuoti, koordinuoti ir valdyti  elektros ir automatikos įrenginių projektus bei užtikrinti jų kokybę.
 4. Gebės taikyti elektros ir automatikos įrenginių montavimo bei remonto technologijas, eksploatuoti ir modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius.
 5. Gebės įvertinti elektros ir automatikos įrenginių paskirtį ir tarpusavio ryšius, valdyti specialią programinę įrangą, projektuoti elektros ir automatikos įrenginius.
 6. Gebės taikyti profesines žinias, diagnozuoti įrangos gedimus ir šalinti technines problemas.
 7. Gebės parinkti, analizuoti ir taikyti tinkamus  mokslinius taikomuosius ir projektavimo metodus problemoms spręsti, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, standartus.
 8. Gebės organizuoti elektros ūkio eksploataciją, planuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams.
 9. Gebės atlikti įmonės veiklos situacijos analizę ir įvertinti veiklos pranašumus bei trūkumus. Gebės  parengti strategijos ir verslo planus.
 10. Gebės  automatizuoti technologinius įrenginius ir sistemas, valdyti elektros prietaisų gamybą.
 11. Gebės  tobulėti profesinėje veikloje,  įgyti būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius, pasirengti  toliau tęsti studijas.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį