Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tvarumas

Didžiausią grėsmę mūsų planetai kelia tikėjimas, kad kažkas kitas ją išgelbės.
Robert Swan

XXI amžiaus pasaulyje tvarumo siekis yra vienintelė teisinga kryptis. Tvarumas yra neišskiriama Panevėžio kolegijos dalis ir mūsų vertybių esmė. Mes tikime, kad galime būti pavyzdžiu ir skatinti kitas organizacijas siekti darnaus vystymosi tikslų.

Darni kolegija – tai:

MES REMIAME

Nuo 2011 metų Panevėžio kolegija yra Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) „Pasaulinio susitarimo“ (UN Global Compact) narė ir taip prisideda prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo. Kolegija savo veikloje siekia, kad dešimt šio susitarimo principų ir 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų taptų organizacijos kultūros ir kasdienio darbo dalimi.

MES ĮGYVENDINAME

17 darnaus vystymosi tikslų

Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą

10 pasaulinio susitarimo principų

10 Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinmas

Įgyvendama šiuos principus Kolegija prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų užtikrinti pasaulinį teisingumą ir tvarumą. Atsižvelgdama į savo veiklos specifiką ir išteklius, kolegija pasirenka tarptautinius susitarimus ir principus, kuriuos gali įgyvendinti, ir taip prisideda prie tvarumo tarptautinių tikslų ir vertybių skleidimo bei skatina studentus ir personalą tapti tarptautinės bendruomenės nariais.


1 PRINCIPAS:
Kolegijos vadovybė remia ir gerbia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje.
2 PRINCIPAS: Kolegijos vadovybė užtikrina, kad Kolegija neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimo.

3 PRINCIPAS: Kolegijoje remiama asociacijų laisvė ir pripažįstama teisė į veiksmingas bendras derybas.
4 PRINCIPAS: Kolegijoje netoleruojamas bet koks priverstinis darbas.
5 PRINCIPAS: Kolegija pasisako prieš vaikų darbą.
6 PRINCIPAS: Bet kokia diskriminacija, susijusi su įdarbinimu ir profesija, Kolegijoje yra draudžiama.

7 PRINCIPAS: Kolegija palaiko ir remia prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą.
8 PRINCIPAS: Skatinamos ir palaikomos iniciatyvos, susijusios su atsakomybe už aplinkosaugą.
9 PRINCIPAS: skatinti aplinką tausojančių technologijų kūrimą ir sklaidą.


10 PRINCIPAS:
Kolegija nepritaria ir kovoja prieš visas korupcijos formas, įskaitant papirkinėjimą ir kyšininkavimą.

Šių principų įgyvendinimas Kolegijoje atsispindi Jungtinių Tautų Organizacijai teikiamose Pasaulinio susitarimo ataskaitose:

JT PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITOS

Pasaulio darnaus vystymosi tikslai iki 2030


1. Panaikinti visų formų skurdą;
2. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį;
3. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę;
4. Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
5. Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites;
6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją;
7. Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos;
8. Skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą;
9. Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas;
10. Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių;
11. Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias;
12. Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius;
13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų;
14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius;
15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą;
16. Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas;
17. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi.

KAIP MES ĮGYVENDINAME DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLUS

1 TIKSLAS. SUMAŽINTI SKURDĄ

1.1. Aukštos kokybės švietimas yra būdas išvengti skurdo.
1.2. Socialinių temų integravimas tyrimuose.

2 TIKSLAS. SUMAŽINTI BADĄ

2.1. Sveikų mitybos įpročių ir kompetencijų ugdymas ir skatinimas.
2.2. Darnaus maisto vartojimo skatinimas Kolegijos ir miesto bendruomenėje.

3 TIKSLAS. GERA SVEIKATA IR GEROVĖ

3.1. Kolegija ruošia sveikatos priežiūros specialistus penkiose sveikatos mokslų studijų kryptyse, teikia kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.
3.2. Sveikatos prevencija ir sveiko gyvenimo būdo ir įpročių propagavimas Kolegijos ir miesto bendruomenėje
3.3. Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros institucijomis ruošiant sveikatos priežiūros specialistus.
3.4. Palankių darbo sąlygų kūrimas ir palaikymas.
3.5. Žmonėms su negalia sudaryti lygiavertes galimybes studijuoti ir dirbti Kolegijoje.
3.6. Užtikriname saugią, nesmurtinę darbo ir mokymosi aplinką. Šie klausimai integruoti Kolegijos norminiuose aktuose.

4 TIKSLAS. KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS

4.1. Kolegijos misija – vykdyti mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę sumanioje visuomenėje. Telkti regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.
4.2. Kolegija ruošia specialistus dvidešimt trijose mokslo studijų programose, užtikrina mokymosi visą gyvenimą galimybes, vykdo mokslo tiriamąją veiklą.

5 TIKSLAS. LYČIŲ LYGYBĖ

5.1. Kolegija skatina lyčių lygybę ir kovoja su lyčių nelygybe, užtikrindama, kad visi studentai turėtų lygias galimybes mokytis ir plėtoti karjerą.
5.2. Moterų visapusiškas dalyvavimas visuose sprendimų priėmimo lygiuose.
5.3. Lyčių lygybės klausimai integruoti Kolegijos norminiuose aktuose.

9 TIKSLAS. PRAMONĖ, INOVACIJOS INFRASTRUKTŪRA

9.1. Bendradarbiavimas su pramone ir kitais socialiais partneriais įgyvendinant inovatyvius, technologiškai pažangius ir tvarius sprendimus, mokslo taikomųjų tyrimų vykdymas.

10 TIKSLAS. MAŽINTI NELYGYBĘ

10.1. Kolegija įvairiais būdais prisideda mažinant nelygybę , ypač suteikdama aukštąjį mokslą ir kitas galimybes studentams iš skirtingų socialinių ir ekonominių grupių:
10.1.1 Prieinamumas ir finansinė parama: Kolegija teikia finansinę paramą studentams iš mažiau turtingų šeimų arba siūlo stipendijas tiems, kurie yra socialinės pažeidžiamumo grupėse.
10.1.2. Mokymo ir informacijos prieinamumas: Kolegija investuoja į mokymo medžiagas ir technologijas, kad studentai turėtų lengvą prieigą prie kokybiškų mokymo išteklių. Tai ypač svarbu tiems, kurie gyvena atokiau.
10.1.3. Kolegija skatinta įvairovę ir įtrauktį, pripažindama skirtingų studentų individualius poreikius, pagal poreikį sudarydama individualius mokymo planus. Darbuotojams ir studentams su negalia sudaromos studijų ir darbo sąlygos.
10.1.4. Kolegija teikia karjeros konsultavimo ir palaikymo paslaugas, kad studentai būtų geriau pasirengę įsidarbinti po baigimo. Tai padeda sumažinti nedarbą ir ekonominę nelygybę.

11 TIKSLAS. DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS

11.1. Kolegija prisideda prie darnaus miesto ir bendruomenės kūrimo įgyvendindama įvairias veiklas ir iniciatyvas, kurios skatina ekonominę, socialinę ir aplinkos tvarumą:
11.1.1. Kolegija vykdo mokslinius tyrimus, kurių tikslas yra ieškoti inovatyvių ir tvaraus vystymosi sprendimų miesto ir bendruomenės problemoms spręsti. Tai apima tyrimus apie energijos taupymą, aplinkosaugos projektus, socialinės įtraukties klausimus ir pan.
11.1.2. Kolegija įgyvendina tvarios infrastruktūros projektus, kurie apima energetinio efektyvumo pagerinimą, aplinkos gerinimą, viešųjų erdvių kūrimą ir pan.
11.1.3. Kolegija skatina studentus ir vietos verslus naudoti tvarias technologijas ir praktikas vykdant mokslinius tyrimus, mokymus ir teikiant rekomendacijas apie atsinaujinančią energiją, aplinkos apsaugą ir kt.
11.1.4. Kolegija skatina studentus ir darbuotojus dalyvauti socialiniuose projektuose ir labdaros veiklose miesto ir bendruomenės labui.

12 TIKSLAS. ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA

12.1. Kolegija vykdo atsakingą vartojimą įvairiais būdais:
12.1.1. Kolegija diegė ir diegia energetinio efektyvumo priemones savo patalpose, įrenginiuose ir infrastruktūroje.
12.1.2. Kolegija investuoja į atsinaujinančios energijos šaltinius, tokius kaip saulės baterijos, siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir prisidėti prie tvaraus energijos tiekimo.
12.1.3. Kolegija savo veikloje rūpinasi aplinkos apsauga ir tvarumu, Turi įsidiegusi sertifikuotą Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001.
12.1.4. Tvaraus įrengimo ir perkamųjų sprendimų priėmimas: Kolegija vykdo žaliuosius pirkimus, renkasi tvarius ir ekologiškus medžiagų ir produktų variantus bei skatina studentus ir personalą elgtis taip pat.

13 TIKSLAS. SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 įgyvendinimas – vienas iš būdų, kaip prisidėti prie darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo ir sistemiškai valdyti Kolegijos daromą poveikį aplinkai
ISO 14000 standarte pateikti modeliai nurodo, kokius vadybos sistemos elementus Kolegija turi įgyvendinti, siekdama užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų.
ISO 14001 tikslas – galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

16 TIKSLAS. TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS

Teisinis ir teisingumo švietimas yra svarbi priemonė siekiant pažangos šiose svarbiose srityse. Kolegija gali prisidėti prie taikos ir teisingumo įvairiais būdais, skatinant švietimą, tarpkultūrinį dialogą, teisingumą, ir socialinę atsakomybę:
16.1. Teisės studijų programos: Kolegija vykdo teisės studijų programą, kuri ruošia studentus suprasti teisinius principus ir žmogaus teises. Tai padeda kurti teisinį sąmoningumą ir palaikyti teisingumą visuomenėje.
16.2. Kolegija skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir tarpkultūrinį dialogą per mainų programas, bendrus projektus su kitomis šalimis ir partnerystes su užsienio universitetais.

17 TIKSLAS. PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS

Kolegijos partnerystė su kitomis organizacijomis yra labai svarbi siekiant įgyvendinti įvairius tikslus, kurie apima studijų, tyrimų, socialinės atsakomybės ir kitas sritis:
17.1. Kolegija turi užmezgusi partnerystes su kitomis aukštosiomis mokyklomis, leisdama studentams ir darbuotojams dalyvauti akademiniuose mainuose (ERSAMUS+ programa). Tai suteikia studentams galimybę studijuoti kitose šalyse ir gauti tarptautinę patirtį, o darbuotojams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir supratimą, įgyti naujų kompetencijų.
17.2. Bendradarbiaudama su vietos įmonėmis ir verslo organizacijomis, kolegija sudaro galimybes studentams įgyti praktinės patirties per stažuotes ir projektus. Tai taip pat padeda Kolegijai kurti aktualias programas, atitinkančias verslo poreikius.
17.3. Kolegija bendradarbiauja su mokslo ir verslo institucijomis vykdydama aktualius mokslinius tyrimus.
17.4. Partnerystės su socialinėmis organizacijomis arba nevyriausybinėmis organizacijomis padeda Kolegijai prisidėti prie socialinės atsakomybės projektų, gali susijusių su bendruomenių gerinimu, aplinkosauga ar kitais socialiniais klausimais.
17.5. Partnerystės su kitomis organizacijomis gali padėti kolegijai nustatyti ir įgyvendinti savo strateginius tikslus ir viziją.

APLINKOSAUGA


Kolegija savo veikloje vadovaujasi tarptautinio standarto ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimais. Kolegijos vadovybė ir visa bendruomenė įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų ir įsipareigoja savo veikloje visuotinai laikytis teisės aktų reikalavimų aplinkosaugos srityje ir Kokybės ir aplinkosaugos politikoje patvirtintų nuostatų.

Nuostatos yra įgyvendinamos vadovaujantis šiomis gairėmis:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE