Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Kolegijos savivaldos ir valdymo institucijos

Kolegijoje yra šios savivaldos ir valdymo institucijos:

Kolegijos taryba yra kolegialus valdymo organas. Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Akademinė taryba veikia Kolegijos statute ir Akademinės tarybos nuostatuose numatyta tvarka. Kolegijos direktorius vadovauja Kolegijai, veikia jos vardu ir atstovauja jai.

Studentų atstovybė atstovauja Kolegijos studentų interesams. Atstovybę sudaro pariteto pagrindais išrinkti fakultetų ir filialo studentai. Savo veikloje Panevėžio kolegija vadovaujasi Panevėžio kolegijos statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-06 nutarimu Nr. 1429

Galimi darbdaviai: