Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Buhalterinės apskaitos skyrius

 Skyriaus funkcijos

  1. Formuoti Kolegijos apskaitos politiką.
  2. Organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų Kolegijos disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
  3. Naudoti racionaliai Kolegijai programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas pervestas lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas.
  4. Sudaryti Kolegijos metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitas, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatomis, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir terminais.
  5. Tobulinti nuolat apskaitos buhalterinę sistemą, naudojant naujausias informacijos kaupimo, apdorojimo ir teikimo priemones, diegti akademinių ir kitų Kolegijos padalinių pilnų kaštų ūkiskaitą.
  6. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
  7. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie skyriaus veiklą ir pasiektus rezultatus.

 

Vyriausioji buhalterė
Gražina Andrikienė
grazina.andrikiene@panko.lt
Mob. +370 616 73863

Buhalterė
Gintarė Kaženiauskaitė
gintare.kazeniauskaite@panko.lt
Tel. +370 45 466583

Buhalterė
Donata Gverždytė
donata.gverzdyte@panko.lt
Tel. +370 45 466583

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE