Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyrius

Skyriaus funkcijos

 1. Rinkti ir sisteminti informaciją apie kolegijos padalinių poreikius tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti.
 2. Ieškoti galimybių dalyvauti įvairiuose projektuose ir programose Lietuvoje ir užsienyje.
 3. Informuoti Kolegijos bendruomenę apie galimybes dalyvauti tarptautinėse programose/ projektuose, ieškoti įvairių užsienio mokymo institucijų bendradarbiavimo projektams vystyti.
 4. Inicijuoti paraiškų rengimo procesą.
 5. Rengti paraiškas ir sutartis dalyvavimui tarptautinėse programose/projektuose, administruoti ir kontroliuoti jų vykdymą.
 6. Administruoti Erasmus+ KA1 studentų ir darbuotojų mobilumo programą.
 7. Kolegijos struktūrinių padalinių lygmeniu organizuoti susitikimus dėl projektų idėjų ir įgyvendinimo galimybių, projektų rengimo specifiškumo.
 8. Suteikti konsultacinę pagalbą projektų paraiškas rengiančioms ir projektus vykdančioms darbo grupėms.
 9. Motyvuoti Kolegijos bendruomenę aktyviam dalyvavimui tarptautinėse programose/ projektuose, padėti vykstantiems į užsienį mokslo ir studijų reikalais, tarpininkauti sprendžiant problemas, iškylančias realizuojant tarptautines veiklas.
 10. Kaupti ir sisteminti informaciją apie Kolegijoje vykdomus projektus.
 11. Organizuoti visų vykdomų/baigtų projektų pristatymą Kolegijos bendruomenei.
 12. Organizuoti teigiamo Kolegijos įvaizdžio kūrimą, reprezentuoti Kolegiją parodose, mugėse ir panašaus pobūdžio renginiuose.
 13. Kurti ir prižiūrėti Kolegijos įvaizdį elektroninėje erdvėje.
 14. Vykdyti informavimo kampanijas apie Kolegijos studijų programas, stojimo sąlygas bei karjeros galimybes.
 15. Užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą su mokyklomis (gimnazijoms, progimnazijomis, profesinio rengimo centrais ir kitomis švietimo institucijomis) ir organizuoti moksleivių, mokytojų, moksleivių tėvų profesinį orientavimą.
 16. Koordinuoti nuolatinių ryšių palaikymą su partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje bei siekti kontraktinių ryšių su švietimo institucijomis ir tyrimo centrais, verslo asociacijomis.
 17. Koordinuoti Kolegijos vidinių ir išorinių renginių vykdymą.
 18. Kaupti ir sisteminti informaciją apie Kolegijos partnerius ir esant poreikiui ieškoti naujų partnerių.
 19. Rengti metinį marketingo planą, paskaičiuojant reikalingus išteklius, ir inicijuoti paslaugų bei prekių viešąjį pirkimą.
 20. Sudaryti „minkštųjų“ projektų metinį planą ir koordinuoti jo vykdymą.
 21. Koordinuoti ir kontroliuoti strateginio bei metinio veiklos planų sudarymą ir vykdymą.
 22. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
 23. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Skyriaus veiklą ir pasiektus rezultatus.

 

Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovė
Laima Mikalajūnienė
laima.mikalajuniene@panko.lt
Tel. +370 45 433044
Mob. +370 626 84467

Marketingo projektų vadovė
Viktorija Vidžiūnienė
viktorija.vidziuniene@panko.lt
Tel. +370 45 433044
Mob. +370 645 04866

Projektų vadovė
Kara Lina Guokė
kara.guoke@panko.lt
Mob. +370 607 95411

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Jovita Kaziukonytė-Levanienė
jovita.kaziukonyte@panko.lt
Tel. +370 609 75114

Tarptautinių studijų koordinatorė
Kristina Buikaitė
kristina.buikaite@panko.lt
Mob. +370 607 96146

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE