Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Studijų, karjeros ir užimtumo centras

Centro paskirtis

Organizuoti ir vykdyti Kolegijos studijų proceso planavimą, apskaitą ir kokybės priežiūrą, administruoti Kolegijos studijų proceso veiklą, rengti būsimų studentų pritraukimo planus ir įgyvendinti studentų priėmimo veiklą, studentų ir absolventų karjeros valdymo paslaugų proceso administravimą ir organizavimą.

Centro funkcijos

 1. Dalyvauti rengiant studijas reglamentuojančius teisinius dokumentus ir tobulinant studijų reglamentavimą.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti studijų reglamento ir kitų studijas reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą.
 3. Organizuoti bendrųjų studijų kokybės tobulinimo priemonių įgyvendinimą.
 4. Koordinuoti studijų procesų organizavimą akademiniuose padaliniuose.
 5. Organizuoti dėstytojų darbo apimčių Kolegijos studijų padaliniuose planavimą.
 6. Kontroliuoti dėstytojų ir studijas aptarnaujančio personalo etatų ir darbo užmokesčio fondo naudojimą.
 7. Vadovaujantis teisės aktais ir Kolegijos dokumentais, apskaičiuoti ir derinti padalinių pedagoginį krūvį.
 8. Derinti ir tvirtinti studijų proceso grafikus.
 9. Administruoti dėstomų dalykų aprašų duomenų bazę.
 10. Kaupti ir apibendrinti informaciją apie studentus, studijų programas, studijas.
 11. Atlikti studentų skaičiaus ir jo kitimo priežasčių operatyvinę ir trumpojo bei ilgojo periodo analizes.
 12. Tvarkyti studentų apskaitos ir kitų studijų išteklių elektroninę duomenų bazę.
 13. Rengti ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms institucijoms.
 14. Teikti informaciją studentų duomenų registrui, SODRAI ir kitoms institucijoms.
 15. Rengti ir spausdinti išsilavinimo dokumentus bei jų priedėlius, organizuoti išsilavinimo dokumentų bei jų priedų išdavimą, registraciją, absolventų atsiskaitymą su Kolegija.
 16. Koordinuoti ir administruoti Valstybinio studijų fondo finansinės pagalbos studentams teikimą, paskolų ir socialinių stipendijų skyrimą.
 17. Rengti ir teikti padaliniams Kolegijos direktoriaus įsakymus studijų organizavimo klausimais bei jų išrašus.
 18. Koordinuoti studentų mokėjimo už studijas procesą.
 19. Išduoti pažymas, patvirtinančias studento statusą.
 20. Organizuoti studentų registraciją pasirenkamiesiems dalykams.
 21. Planuoti ir vykdyti informavimo kampanijas apie Kolegijos studijų programas, stojimo sąlygas bei karjeros galimybes.
 22. Kurti Kolegijos karjeros valdymo paslaugų sistemos metodinę ir infrastruktūros bazę.
 23. Formuoti ir vykdyti kolegijos absolventų karjeros stebėseną.
 24. Organizuoti studentų priėmimo tarnybos darbą.
 25. Viešinti Kolegiją bendrojo lavinimo institucijose, dirbti Kolegijos stende įvairių mugių metu.
 26. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Centro veiklą ir pasiektus rezultatus.

 

Vadovė
Dalia Urbonienė
dalia.urboniene@panko.lt
Tel. +370 45 460590

Administratorė
Aida Sarapienė
aida.sarapiene@panko.lt
Tel. +370 45 467787

Konsultantė
Laima Astrauskienė
laima.astrauskiene@panko.lt
Tel. +370 45 467787

Konsultantė
Edita Kriukaitė
edita.kriukaite@panko.lt
Tel. +370 45 467787

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE