Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Skyriaus funkcijos

 1. Užtikrinti tvarkingą personalo administravimą, vadovaujantis Personalo valdymo procedūros aprašu.
 2. Įgyvendinti Kolegijos teisės aktus personalo klausimais.
 3. Organizuoti reikiamą personalo apskaitą ir ataskaitų sudarymą, analizuoti kiekybinę ir kokybinę personalo sudėtį, personalo kaitą.
 4. Organizuoti darbo su personalu planų ir programų rengimą bei įgyvendinimą, siekiant pritraukti į Kolegiją ir išlaikyti reikiamų specialybių ir kvalifikacijos darbuotojus.
 5. Organizuoti metinį veiklos apžvalgos pokalbį Kolegijoje nustatyta tvarka.
 6. Vykdyti personalo politiką bei nustatytas pagrindines jos kryptis, atitinkančias Kolegijos vystymosi strategiją ir jos realizavimo priemones.
 7. Dalyvauti Kolegijos planų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, rengime.
 8. Užtikrinti, kad nuolat tobulėtų Kolegijos personalo valdymo procesai diegiant socialinius, ekonominius ir psichologinius valdymo metodus, pažangias darbo su personalu technologijas, kuriant ir tvarkant personalo duomenų bazę, standartizuojant ir unifikuojant personalo dokumentaciją.
 9. Organizuoti dokumentų valdymą visuose Kolegijos struktūros lygmenyse pagal Dokumentų ir įrašų valdymo procedūros aprašą.
 10. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką gaunamos bei siunčiamos korespondencijos organizacinį procesą.
 11. Ruošti įsakymus kolegijos veiklos, personalo bei atostogų ir komandiruočių klausimais, įgaliojimus.
 12. Rengti ir savalaikiai atnaujinti Kolegiją identifikuojančią informaciją.

 

Vadovė – direktoriaus padėjėja
Ramūnė Švėgždienė
ramune.svegzdiene@panko.lt
Tel. +370 45 460324

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė – personalo specialistė
Ramunė Kopūstaitė
ramune.kopustaite@panko.lt
Tel. +370 45 460324

Sekretorė/Archyvarė
Raimonda Balčiūnienė
kolegija@panko.lt
raimonda.balciuniene@panko.lt
Tel. +370 45 460322; +370 45 465335

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE